Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERMIK
§ 1 FORMÅL

 

Stiftelsen TERMIK har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon.
Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn.

Formålet oppnås gjennom aktivt å ta i bruk stiftelsens «Verdimomenter for frivillig innsats i palliativ omsorg» som en del av grunnlagsfilosofien.

§ 2 ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai hvert år. På årsmøtet kan frivillige og støtte-medlemmer møte med stemmerett i tillegg til styret. Innkalling til årsmøtet bør skje ved annonsering i lokalavisen en måned før møtet.
Saker som skal behandles av årsmøtet:
- regnskap for foregående år
- årsberetning fra styret for foregående år
- valg av styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder og nestleder
- valg av valgkomite


§ 3 REALISERING AV FORMÅL

Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen hører under styret som skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.


§ 4 MIDLER

Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000,-, som skal være innestående på bankkonto.

§ 5 ARBEIDSOMRÅDE

Stiftelsens arbeidsområde er Vefsn kommune.

§ 6 STYRET

Styret skal bestå av fem – sju medlemmer med personlige varamedlemmer. I tillegg er daglig leder sekretær for styret med forslag og talerett, men uten stemmerett. Styret skal velges av årsmøtet for to år om gangen. Hvis nødvendig skal det ved loddtrekning trekkes ut to medlemmer for valg etter ett år.

Styret bør bestå av en person med varamann fra hver av følgende institusjoner:
- utpekt av Vefsn formannskap
- utpekt av helse- og sosialsektoren i Vefsn kommune
- utpekt av Dolstad menighet
- utpekt av Helgelandsykehuset avd. Mosjøen

I tillegg bør de frivillige være representert med et medlem i styret. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Styret konstituerer seg selv.


§ 7 VALGKOMITE

For å forberede valget, velger årsmøtet en valgkomite på tre medlemmer med to vara-medlemmer. Valgperioden er tre år, og komiteen velger selv sin leder. For å få til en rullering i komiteen, skal det etter første og andre år ved loddtrekning trekkes ut ett medlem. Årsmøtet velger deretter hvert år ett nytt medlem med varamedlem til komiteen. Valgkomiteen kan overfor årsmøtet foreslå nytt medlem og varamedlem til komiteen.


§ 8 ARBEIDSORGANISERING

Styret ansetter daglig leder for organisering av hjelpebehovet gjennom stiftelsens frivillige. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retnings-linjer og pålegg styret har gitt.


§ 9 STYRET REPRESENTERER STIFTELSEN UTAD

Styret kan gi styremedlemmer, frivillige eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst tilbakekalle denne fullmakten. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelsen.

§ 10 MØTEPROTOKOLL

Det skal føres protokoll fra styremøtene som underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Vedtektene er godkjent av styret i Stiftelsen TERMIK 22.06.09

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>