Alle fortjener omsorg


Velkommen til seminar og 20 års jubileum »Tid som gave III»
Følg disse lenkene for mer informasjon: InvitasjonPåmeldingsskjema 

TERMIK har hospice-filosofien som grunnlagstenkning

Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen. Begrepet «hospice» har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov.

Det handler om å frigjøre energi til å leve, framfor å slite med unødige plager.

Stiftelsen TERMIK ønsker å tilby hjelp og støtte til alvorlig/kronisk syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus.

Stiftelsen har mange frivillige medarbeidere som kan være til støtte. Stiftelsen startet sitt arbeid i september 1995 og ble offisielt opprettet oktober 1996. Stiftelsen har støtte fra Vefsn kommune, støttemedlemmer og frivillige organisasjoner.

Stiftelsen TERMIK er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i Vefsn kommune. Arbeidet i stiftelsen har vist at det finnes oppgaver som offentlig omsorg i dag ikke har kapasitet til.

Stiftelsen TERMIK ønsker å støtte alvorlig syke mennesker og deres pårørende enten de er hjemme, innlagt ved sykehus eller sykehjem.

Frivillige besøker også syke med lite nettverk som er innlagt på sykehjem.

Hva betyr TERMIK?
TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Å være alvorlig syk hjemme
Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en allikevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av frivillige i TERMIK.

Å leve sine siste dager hjemme
Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.

Stiftelsen har utarbeidet egne verdier som skal være utgangspunkt for å kunne yte frivillig omsorg til alvorlig/kronisk syke. Bakgrunnsinformasjon til verdimomenter kan du laste ned her: Verdimomenter Verdimomenter

Det er stengt for kommentarer.